“Maatschappelijk Spreekuur”

“Maatschappelijk Spreekuur” is de spil van waaruit Stichting Avrasya in de komende jaren de activiteiten ziet voortkomen en waarop wij onze ‘mensen’ weten te bereiken. Het belangrijk en noodzakelijk aspect van deze twee maal per week open staande deuren om de meest noodzakelijke problemen te kunnen helpen oplossen en de vinger aan de pols te houden van wat er leeft en speelt binnen de vrouwen en families.

Deze toekomstvisie legt het kader vast voor de activiteiten van Stichting Avrasya. Het is een uitbreiding en voortzetting van de activiteiten die in 2010 zijn ingezet, maar thans met meer structuur en veel meer ambitie. De doelstelling is om meer vrouwen actief te betrekken bij verschillende op emancipatie gerichte activiteiten, zoals:

 • Vrouwen uit hun isolement halen met laagdrempelige activiteiten
 • De gezinsstructuur onder de loep; uithuwelijking en huiselijk geweld
 • Ontwikkeling zelfbewustzijn en emancipatie door het accent te leggen op projecten waarbij de zorgtaken van de man binnen het gezin expliciet worden meegenomen. (uit ervaring hebben wij geleerd dat van thuis een eerste tegenwerking bestaat, maar die na dat ook de man betrokken wordt deze drempel aanzienlijk verlaad is)

In het kader van ‘De Nederlandse taal als spreektaal binnen het gezin stimuleren’ hebben wij de ervaring opgedaan welke wij toepassen op de vraagstukken omtrent functioneren van het gezinsleven.

 • Via ons “Maatschappelijk Spreekuur” nodigen we de vrouwen en mannen uit
 • Waar mogelijk worden thuiswonende kinderen ook bij deze bijeenkomsten betrokken
 • Dialoog in de praktijk gebracht via ons lesmateriaal en met behulp van PowerPoint
 • Onder begeleiding worden situaties van ‘thuis’ Vader/moeder, moeder/kind, vader/kind
 • Verlegenheid omzetten in waardig zelfbeeld door een veilige omgeving te bieden

 

Taalachterstand wegwerken

Doel

Het in Den Haag organiseren van laag drempelige cursussen. Het doel is om dit uit te breiden naar onze zuster organisaties.

 • Taallessen Nederlands
 • Conversatielessen Nederlands
 • Huiswerkbegeleiding
 • Taal beleving d.m.v. het bezoeken van musea, theater en bibliotheken

Wijze

Taal vormt een essentiële voorwaarde om maatschappelijk actief te (kunnen) zijn en voor vrouwen om zich verder te kunnen ontwikkelen en emanciperen. Stichting Avrasya zal zich met name willen richten op de eerder unieke aanpak. Hiervoor wordt veelal de conversatievorm gekozen, omdat deze ‘ongedwongen’ is en de mogelijkheid opent om dit ook met Nederlandstalige autochtone vrouwen te organiseren. Dit bevordert tevens de integratie.

Resultaten

Ca. 100 cursisten per jaar met certificaten en/of diploma’s. Programma voor follow-up, om te kunnen vaststellen wat het effect is van de opgedane kennis.

 

Toegankelijkheid vergroten en vrouwen uit hun isolement halen schets

Specifiek voor de doelgroep is dat veel vrouwen vanwege hun cultuur en achtergrond berusten in hun achterstandspositie en zich tevreden stellen met voornamelijk activiteiten binnenshuis. Men blijft ronddraaien binnen de eigen kring, komt niet aan een verdere ontwikkeling toe, de man domineert en de vrouwen voelen zich daar ongelukkig onder. Van integratie komt op deze wijze weinig terecht.

Doel

Kerntaak is het entameren van laagdrempelige activiteiten om ca. 100 vrouwen te stimuleren hun huizen uit te komen en kennis te maken met een (nieuwe) wereld aan mogelijkheden om zich verder te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Stichting Avrasya wenst dit doel te bereiken door kleinschalige activiteiten zoals:

– Wekelijks open spreekuur

– Ontspannende activiteiten zoals bezoeken musea, eerder vernoemd

– Organisatie voorlichtingsbijeenkomsten en evenementen waarbij actuele thema’s aan de orde komen zoals:

 • Vrouw en gezondheidszorg
 • Seksuele voorlichting meisjes
 • Informatie over openbare voorzieningen
 • Karakteristieken van de Nederlandse cultuur
 • Gedrags- en spelregels in de Nederlandse samenleving (sociaal, milieu etc.)
 • Taal activiteiten

Resultaten

Deelnemerslijsten zullen worden bijgehouden en er zal standaard per activiteit worden geëvalueerd. Er wordt gestreefd naar het bereiken van ca. 200 vrouwen op de ze manier. Men verkrijgt hierdoor tevens een nader inzicht in de mate waarin de geformuleerde doelstellingen zijn bereikt. (Stichting Avrasya heeft ervaring op dit gebied als samenwerkende organisatie in de Vrouwen Vakschool, VVS)

 

Ontwikkeling zelfbewustzijn

Schets

Dit zijn voornamelijk project-activiteiten gericht op het vergroten van het zelfbewustzijn van vrouwen en hun positie in het gezin (smal) en maatschappij (breed).

Doel

Het organiseren van seminars, conferenties en bijeenkomsten die gericht zijn op het aan de orde stellen en uitdiepen van specifieke onderwerpen. Men wil voor dergelijke activiteiten op jaarbasis ca. 100 vrouwen per locatie bereiken. Projectonderwerpen die hierbij aan de orde (kunnen) komen zijn:

 • Migranten en de generatiekloof
 • Inter-religieuze samenlevingsdialoog
 • Internationale vrouwendag (thema activiteit)
 • Hoe past de man zich aan? Het betrekken van de mannen bij de opvoeding

Resultaten

Door het in de vorm van bijeenkomsten met verschillende spreeksters gericht aanpakken van enkele belangrijke onderwerpen, die vrouwen in hun alledaagse leefomgeving raken, wordt het bewustzijn en zelfvertrouwen onder vrouwen vergroot. Het succes van deze bijeenkomsten zal d.m.v. projectevaluaties plaatsvinden.

De meeste voorstellen voor de verschillende activiteiten liggen in concept, wij noemen hier het project Projectplan Sociaalactivering” duidelijk is wel, dat er naast komt te liggen het op taal- en conversatielessen en activiteiten gerichte activiteiten op het vergroten van de zelfstandigheid van vrouwen (zelfbewustzijn).